ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> การสำรวจดิน
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เอิบ เขียวรื่นรมณ์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006423
เลข ISBN 9745375756
ปีที่นำเข้า 2017-06-23
จำนวนหน้า 744
รายละเอียด หนังสือ การสำรวจดิน มีเนื้อหาสาระที่เน้นทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเกิดของดิน กระบวนการทางดิน ลักษณะต่างๆ ที่ปรากฏในดิน และสภาพแวดล้อมของดิน รวมทั้งแนวคิดในการใช้ทรัพยากรดิน อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับศักยภาพ และสภาพแวดล้อมต่างๆ ของที่ดิน ครอบคลุมสาระของวิธีการ และเทคนิคในการศึกษาดินทั้งในภาคสนามและในห้องปฏิบัติการ รวมถึงการจำแนกดิน โดยเฉพาะอนุกรมวิธานดิน กับการแปลความหมายข้อมูลทรัพยากรดิน เพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร และด้านอื่นๆ ในการวางแผนการใช้ที่ดินที่ถูกต้อง นอกจากจะใช้ประกอบการศึกษาดินเพื่อการเกษตรแล้ว ยังสามารถใช้กับการศึกษา และงานด้านภูมิศาสตร์ ธรณีวิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม การจัดการทรัพยากร นิเวศวิทยา วิศวกรรมโยธา และงานด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรดิน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.182.206