ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> แพลงก์ตอนสัตว์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ลัดดา วงศ์รัตน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006728
เลข ISBN 9745538124
ปีที่นำเข้า 2017-09-28
จำนวนหน้า 808
รายละเอียด แพลงก์ตอนสัตว์ แพลงก์ตอนมีบทบาทที่สำคัญยิ่งต่อระบบนิเวศของแหล่งน้ำ ความหลากหลายในเรื่องของรูปร่าง ลักษณะ ชนิด ปริมาณ การแพร่กระจาย รวมทั้งคำศัพท์เฉพาะเกี่ยวกับแพลงก์ตอน การจัดกลุ่มทางอนุกรมวิธาน ลักษณะเฉพาะกลุ่ม การจำแนกสกุลและชนิด โดยเฉพาะจำนวนเอกสารอ้างอิงที่มีอยู่ในประเทศไทยในปัจจุบันเป็นปัจจัยเงื่อนไขสำคัญ ทำให้นิสิตนักศึกษาเกษตรกรเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และผู้สนใจทั้งหลายต้องการตำราแพลงก์ตอนที่ดีสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาแพลงก์ตอนให้เกิดความรู้ความชำนาญขึ้นอย่างแท้จริง แพลงก์ตอนสัตว์ (Zooplankton) มีบาทบาที่สำคัญยิ่งในแหล่งน้ำไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าแพลงก์ตอนพืช (Phytoplankton) โดยเหตุที่มีมากมายหลายกลุ่มหลายพวกด้วยกัน คือมีทั้งพวกที่เป็นแพลงก์ตอนถาวรและพวกที่เป็นแพลงก์ตอนชั่วคราว ดังนั้นการศึกษาแพลงก์ตอนสัตว์ให้มีความรู้จริงจึงทำได้ยากหากขาดตำราประกอบการศึกษาที่ดี
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.174.191