ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เสาวณีย์ เลิศวรสิริกุล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007599
เลข ISBN 9789749934951
ปีที่นำเข้า 2018-06-05
จำนวนหน้า 340
รายละเอียด หนังสือ "การจัดการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตร" เล่มนี้บรรจุเนื้อหาของการจัดการระบบการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมโดยยก ตัวอย่างสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร แต่สามารถประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมอื่น ๆ ได้ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้รวมเทคนิคและวิธีการที่จำเป็นสำหรับการจัดการการ ผลิต ตั้งแต่การพยากรณ์การผลิต การวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การวิเคราะห์ทางการเงินในการลงทุนซื้อเครื่องจักรหรือลงทุนในโครงการใด ๆ และการจัดการการผลิตขั้นสูงซึ่งได้แก่ การจัดการห่วงโซ่อุปทาน ระบบการผลิตแบบลีน และระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี นอกจากนี้ยังได้รวมกรณีศึกษาสำหรับการจัดการการผลิตในธุรกิจอุตสาหกรรม เกษตร เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงการนำหลักการการจัดการระบบการผลิตไปใช้มากยิ่ง ขึ้น จึงเหมาะสำหรับผู้ประกอบการ นิสิต นักศึกษา นักวิชาการ และผู้ที่สนใจ ที่จะสามารถนำความรู้ที่ได้จากหนังสือเล่มนี้ไปใช้ในการจัดการระบบการผลิตใน ธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67