ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> ศิลปะการดำเนินชีวิตอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาศิลปะการดำเนินชีวิต ศูนย์วิชาบูรณาการ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007684
เลข ISBN 9786165560566
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 390
รายละเอียด การดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุข ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ควบคู่กันไป" ศิลปะการดำเนินชีวิต เป็นกลวิธีที่ต้องอาศัยพื้นฐานของการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล และเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจชีวิตของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในครอบครัวและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพและมารยาททางสังคม เพื่อนำไปสู่การทำงานและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข โดยใช้การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ และสัมพันธภาพที่ดีในการดำเนินชีวิต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143