ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> ตัวอย่างข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ ประกาศ ที่สำคัญในการบริหารคน ฉบับพิเศษ ปรับปรุงใหม่ตามกฎหมายแรงงาน ปี 2560-2562.อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008810
เลข ISBN 9786163022066
ปีที่นำเข้า 2021-05-11
จำนวนหน้า 178
รายละเอียด การจัดทำข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานเพื่อกำหนดสิทธิหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการทำงานและเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดขัดแย้งซึ่งกันละกัน พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหากคุณทำไม่เป็น ไม่รัดกุม ย่อมเสี่ยงกับการแพ้คดีความได้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.230.143.213