ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาจีนพื้นฐาน 1 (2000-1250)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สิริฉัตร ชัยสนิท
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002517
เลข ISBN 9786162114328
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 235
รายละเอียด วิชาภาษาจีนพื้นฐาน 1 ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภท วิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 13 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ คำศัพท์ภาษาจีน การออกเสียง ไวยากรณ์ บทสนทนาตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.247.184