ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> เทคนิคการวิจัยทางภาษาศาสตร์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จรัลวิไล จรูญโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004134
เลข ISBN 9786165561037
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 260
รายละเอียด การวิจัยเป็นการค้นคว้าแสวงหาความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการที่รัดกุมเป็นระบบในขอบเขตปัญหาที่กำหนดไว้ โดยมีแนวคิดหรือทฤษฎีมาสนับสนุนเพื่อให้องค์ความรู้ที่ค้นพบมีความน่าเชื่อถือ หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิควิธีการวิจัยด้านภาษาศาสตร์ และสาขาวิชาใกล้เคียงแก่นิสิตและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะผู้ที่ไม่เคยมีพื้นฐานด้านการวิจัยมาก่อน โดยเริ่มจากความหมายของการวิจัย เทคนิคการหาหัวข้อวิจัย การออกแบบการวิจัย การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง การเก็บข้อมูล การใช้สถิติเพื่อการวิจัยการเขียนข้อเสนองานวิจัย ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าด้วยการใช้สถิติเพื่อการวิจัยนั้น ผู้เขียนพยายามอธิบายให้ชัดเจนที่สุดให้เหมาะสมกับพื้นฐานความรู้ของผู้อ่านในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาษา ซึ่งโดยทั่วไปมักมีพื้นฐานทางการคำนวณไม่มากนัก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.207.129.175