ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ -> 7 ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราชอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วศิน ปัญญาวุธตระกูล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ DMG
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ประวัติศาสตร์และอัตชีวประวัติ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02005677
เลข ISBN 9786163760180
ปีที่นำเข้า 2016-03-08
จำนวนหน้า 145
รายละเอียด ๗ ตำนานสมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พ่อขุนรามคำแหงทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่นำความเจริญงอกงามและความเติบโตมาสู่กรุงสุโขทัยได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นทรงมีจิตใจเป็นนักรบ เข็มแข็ง ในการทำสงครามกับขุนสามชนเมื่อครั้งอายุได้ ๑๙ พรรษา และเป็นตัวอย่างของความกตัญญูรู้คุณบิดา มารดา ตลอดจนพระเชษฐา ระหว่างที่ทรงมีพระชนม์ชีพนอกจากจะเสด็จไปขยายบ้านเมืองด้วยพระองค์เองแล้ว ยังทรงปรนนิบัติแก่พระบิดารมารดา และดูแลราษฎรของพระองค์ให้อยู่ดีมีสุข ในอาณาจักรของพระองค์ เฝ้ามองดูราษฎรให้มีความสุขทั้งกายและใจโดยถ้วนทั่ว ศาสนาเป็นอีกหนึ่งเรื่องหลักที่พระองค์ได้นำมาเผยแผ่ในอาณาจักร พร้อมทั้งยังนำนโยบายศาสนามาใช้ในการขยายอำนาจการปกครองแทนการสู้รบ และดูแลทำนุบำรุงศาสนาให้มีฐานรากที่มั่นคงและถาวรธำรงอยู่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่ราษฎรในอาณาจักร นอกจากนั้นพระองค์ทรงเสร็จไปยังวัดต่างๆ เพื่อสักการบูชา พระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงในกรุงสุโขทัย เพื่อแสดงให้ราษฎรของพระองค์เห็นถึงความสำคัญในพระพุทธศาสนา การทำการค้าในสมัยพ่อขุนรามคำแหง ถือเป็นการค้าขายในรูปแบบของอิสรภาพอย่างแท้จริง เนื่องจากการค้าเป็นส่วนสำคัญในการเป็นพื้นฐานของอาณาจักร ทรงสนับสนุนการค้าทุกอย่าง ใครต้องการซื้อสินค้าอย่างใดก็ได้ ทรงสร้างถนนสายยาวซึ่งเรียกว่า ถนนพระร่วง ซึ่งนอกจากจะให้ความสะดวกในการสัญจรไปมาค้าขายระหว่างเมืองจะสะดวกแล้ว ยังใช้เป็นถนนยุทธศาสตร์ เพื่อส่งเสริมการค้าให้ราษฎรในเมืองหลวงสามารถหาซื้อสินค้าที่มาจากส่วนต่างๆ ของประเทศได้สะดวก พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงเป็นมหาราชพระองค์แรกที่ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นของความเจริญให้รุ่งเรืองในแผ่นดินของอาณาจักรของพระองค์ การสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นกับอาณาจักรเกิดด้วยความฉลาดสุขุมรอบคอบและเข้มแข็ง และส่งต่อความเจริญและวิวัฒนาการทางด้านต่างๆ ให้แก่รัชสมัยต่อมาได้เห็นและสร้างความเจริญในด้านอื่นๆ ให้เป็นประโยชน์แก่ราษฎรสืบต่อมา พ่อขุนรามจึงเป็นหลักมั่นที่สำคัญให้อาณาจักรสุโขทัยเพื่อจะเป็นศูนย์รวมของคนไทยอย่างแท้จริง ซึ่งพระองค์เป็นผู้นำประชาชนให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในอาณาจักรสุโขทัยเป็นสำคัญ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.13.203