ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> หลักสถิติ 1
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พิศมัย หาญมงคลพิพัฒน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007687
เลข ISBN 9786165560320
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 350
รายละเอียด ตำรา "หลักสถิติ 1" เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนิสิต นักศึกษา ที่ต้องเรียนวิชาสถิติ และผู้ที่สนใจจะทำงานวิจัยได้ศึกษาเนื้อหาทางสถิติ ซึงจะครอบคลุมตั้งแต่ความรู้พื้นฐานทางสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็น การแจกแจงของค่าสถิติ การอนุมานเชิงสถิติ การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน การทดสอบไคสแควร์ สหสัมพันธ์และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกหัดและเฉลยแบบฝึกหัดที่หลากหลายสาขาวิชาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถนำไปประยุกต์ในงานด้านต่างๆ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

ความเห็นจากผู้อ่าน
หัวข้อ:
ชื่อสมาชิก ธิบดี สกุลวิชญธาดา วันที่ 2024-01-24 10:19:52
 
 
44.192.44.30