ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> TFRS 16 วิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับสัญญาเช่า (ภาค 1)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรศักดิ์ ทุมมานนท์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008720
เลข ISBN 9786163021830
ปีที่นำเข้า 2020-10-26
จำนวนหน้า 437
รายละเอียด ลักษณะที่สำคัญของหลักการมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 ตลอดจนผลกระทบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ที่มีต่อกิจการ ตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินสัญญาว่าเป็นสัญญาเช่าหรือประกอบด้วยสัญญาเช่าหรือไม่ รวมถึงการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่าไม่ว่าทั้งในแง่ของการรับรู้รายการและการวัดมูลค่าภายหลัง ตลอดจนการบัญชีสำหรับผู้เช่าและผู้ให้เช่ากรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า หนังสือเล่มนี้ยังครอบคลุมถึงหลักการพร้อมตัวอย่างประกอบความเข้าใจเกี่ยวกับสัญญาเช่าช่วงและการขายและเช่ากลับคืน ตลอดจนอภิปรายประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคิดลดที่ใช้ในการคิดลดจำนวนเงินที่ต้องจ่ายชำระตามสัญญาเช่า หนังสือเล่มนี้จบลงด้วยการปฏิบัติในช่วงเปลี่ยนแปลงเมื่อกิจการไม่ว่าจะเป็นผู้เช่าหรือผู้ให้เช่านำมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้มาปฏิบัติใช้ครั้งแรก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.232.31.206