ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กฎหมาย -> กฎหมายแรงการเกี่ยวกับการเลิกจ้าง (พิมพ์ครั้งที่ 10)อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง พงษ์รัตน์ เครือกลิ่น
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ธรรมนิติ
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ กฎหมาย
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02008833
เลข ISBN 9786163021786
ปีที่นำเข้า 2021-07-14
จำนวนหน้า 374
รายละเอียด อธิบายความด้านกฎหมายแรงงาน ประกอบกับเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้อง เช่น การสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลาออก ตกลงเลิกสัญญาจ้าง เลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ข้อจำกัดในการใช้สิทธิเลิกจ้าง ใบผ่านงาน การยื่นคาร้องขอต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นี้ ได้มีการเพิ่มคำพิพากษาฎีกาใหม่ๆ อธิบายให้ผู้อ่านและผู้ใช้งานเกิดความเข้าใจกฎหมายแรงงานได้อย่างถูกต้อง นำไปใช้ให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม อันจะก่อประโยชน์ทั้งลูกจ้าง นายจ้าง บุคคลที่เกี่ยวข้อง และสังคมโดยรวม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

18.206.194.21