ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บรรจง จันทมาศ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001193
เลข ISBN 9744430265
ปีที่นำเข้า 2005-07-01
จำนวนหน้า 241
รายละเอียด หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมขึ้นตามเนื้อหาคำอธิบายรายวิชา การพัฒนางานด้วยระบบบริหารคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ทุกประเภทวิชาของกรม อาชีวศึกษา เนื้อหาจะประกอบด้วยหลักการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสาร และกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต ความสำคัญของระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000 และข้อกำหนด ขั้นตอนการดำเนินงานเข้าสู่ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เครื่องมือและเทคนิควิธีการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการปรับปรุงการเพิ่มผลผลิต และการประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ท้ายเล่มมีการประเมินผลเป็นแบบฝึกหัดที่ผู้ใช้จะเลือกไปทำกิจกรรมได้ตามความเหมาะสม เหมาะกับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30