ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> New Business Model Strategy พิชิตกลยุทธ์อัจฉริยะระดับสากลอ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง บริหารธุรกิจ
รหัสหนังสือ­ 02001703
เลข ISBN 9749490924
ปีที่นำเข้า 2007-03-30
จำนวนหน้า 372
รายละเอียด ข้อมูลต่างๆ ในหนังสือ กลยุทธ์ OFC และ OBU เล่มนี้ นอกจากจะเป็นการแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์ OFC และ OBU กับการบริหารธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่ความหมาย ประวัติความเป็นมา และการนำไปประยุกใช้กับธุรกิจประเภทต่างๆแล้ว ยังมุ่งมั่นให้ผู้อ่านได้นำไปต่อยอดทางความคิดหรือเป็นฐานความรู้สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจต่อไปในอนาคต แต่ทั้งนี้การประยุกต์ใช้ดังกล่าวยังคงถูกจำกัดอยู่ในกรอบที่เป็นเพียงมิติเดียวเท่านั้น สำหรับผู้สนใจต้องการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นความรู้ทั้งในเชิงการดำเนินธุรกิจและในเชิงวิชาการแล้ว สามารถค้นหาได้จากเว็บไซด์ต่างๆ หรือติดตามกลยุทธ์ OFC และ OBU ได้ในเล่มต่อไป อย่างไรก็ตามหนังสือเล่มนี้ผู้จัดทำได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และนำมาเรียบเรียงพร้อมกับกำหนดรูปแบบการประยุกต์ใช้ในธุรกิจประเภทต่างๆ เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาและความเข้าใจในเบื้องต้น สำหรับข้อควรระวังอย่างยิ่งในการพิจารณาใช้ข้อได้เปรียบของ OFC และ OBU กับธุรกิจ คือ การคำนึงถึงการใช้สิทธิพิเศษที่ควรได้รับตามที่รัฐบาลของประเทศต่างๆ ได้ออกมาตราการส่งเสริมและคุ้มครองไว้เท่านั้น หากหลีกเลี่ยงหรือละเว้นการปฏิบัติตามที่กฎหมายได้กำหนด เมื่อเกิดกรณีพิพาทจะไม่ได้รับความคุ้มครองและมีบทลงโทษรุนแรงตามมาอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102