ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> การบริหารวิศวกรรมคุณค่าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เลิศชัย ระตะนะอาพร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02004124
เลข ISBN 9789749934456
ปีที่นำเข้า 2014-10-02
จำนวนหน้า 208
รายละเอียด เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นทฤษฎีทั้งหมด โดยมุ่งเน้นถึงหลักการนำเทคนิคทางวิศวกรรมคุณค่าแนวใหม่รวมถึงแนวคิดในการนำวิธี AHP (Analutic Hierarchy Process) มาเสริมเพิ่มเติมให้การนำเทคนิคทางวิศวกรรมคุณค่าไปประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น หนังสือเล่มนี้ยังเน้นให้ผู้ศึกษาเกิดทักษะในการคิดวิเคราะห์ปัญหาและค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ และได้สอดแทรกวิธี SAPUP Technique เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้ศึกษาได้ฝึกฝนให้เกิดทักษะในด้านการมองหรือมีการคาดการณ์ในสถานการณ์หรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ล่วงหน้า และสามารถหาแนวทางป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น ส่วนที่สองเป็นภาคผนวกที่ผู้แต่งได้รวบรวมและสรุปผลงานบางส่วนที่มีการนำเทคนิค Value Engineering ไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านได้เห็นตัวอย่างจริงและเข้าใจหลักการในการประยุกต์ใช้เทคนิค Value Engineering ได้ดียิ่งขึ้น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.235.188.113