ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อนันต์ชัย เขื่อนธรรม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02006834
เลข ISBN 9745378038
ปีที่นำเข้า 2017-11-02
จำนวนหน้า 579
รายละเอียด หนังสือ "วิธีการทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูล" เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิธีการทางสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงทดลอง วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ ได้เสนอทั้ง การวิเคราะห์โดยวิธีปกติที่สามารถใช้เครื่องคิดเลขทั่วๆ ไปมาช่วยในการคำนวณและการวิเคราะห์ที่อาศัยตัวแบบเชิงเส้นตรง ซึ่งเป็นวิธีวิเคราะห์ที่โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติส่วนใหญ่นำไปใช้ เนื่องจากเป็นวิธีการวิเคราะห์ที่สามารถนำไปใช้ได้กับทั้งข้อมูลที่สมดุลและไม่สมดุล หรือข้อมูลที่มีความยุ่งยากซับซ้อนในการวิเคราะห์และมีขั้นตอนในการคำนวณหลายขั้นตอน เมื่อใช้การวิเคราะห์โดยวิธีปกติ นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึง วิธีการตรวจสอบข้อมูล และแนวทางแก้ไข เมื่อพบว่าข้อมูลไม่สอดคล้องตามข้อสมมติของการวิเคราะห์ ตัวอย่างและแบบฝึกหัดที่ใช้ในหนังสือเล่มนี้ได้พยายามให้ครอบคลุมในหลากหลายสาขาวิชา เพื่อชี้ให้เห็นถึงบทบาทของสถิติที่นำไปใช้ในงานวิจัยสาขาต่างๆ ซึ่งจะช่วยทำให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้มองเห็นภาพของการใช้ประโยชน์ทางสถิติได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ได้รู้สึกเบื่อหน่ายกับสัญลักษณ์และตัวเลข ในขณะเดียวกันได้ทำเฉลยแบบฝึกหัดไว้ในตอนท้ายเพื่อให้ผู้ใช้หนังสือได้มีโอกาสเพิ่มทักษะด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาสาขาวิชาเอกทางสถิติ และนิสิตนักศึกษาทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้สถิติเป็นเครื่องมือช่วยในการทำปัญหาพิเศษ หรือวิทยานิพนธ์ ตลอดจนนักวิจัยทั่วๆ ไป ที่ให้ความสำคัญกับการเลือกใช้วิธีการทางสถิติที่ถูกต้อง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.223.39.67