ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> จิตวิทยา -> การคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่าอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง คณะกรรมการวิชาการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า ฝ่ายวิชาบูรณาการ หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ จิตวิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007681
เลข ISBN 9786165562270
ปีที่นำเข้า 2018-08-22
จำนวนหน้า 283
รายละเอียด บูรณาการการคิดสร้างสรรค์และการจัดการคุณค่าวิวัฒนาการแนวคิดยุคใหม่ การตระหนักถึงปัญหาด้วยจิตสำนึก การแแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ การจัดองค์กรให้เกิดศักยภาพสูงสุด หนังสือการคิดสร้างสรรค์เพื่อการจัดการคุณค่า มีเนื้อหา 7 บท ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ วิวัฒนาการและโลกทัศน์ของแนวคิดยุคใหม่ การบริหารและการจัดการคุณค่า การจัดการคุณค่าตามแนวทางของญี่ปุ่น หลักการในการวิเคราะห์ปัญหาด้วยจิตสำนึก กรณีศึกษาการประยุกต์ใช้ทฤษฎี และการจัดการองค์กรให้เกิดศักยภาพการแข่งขันสูงสุด
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.64.76