ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> Marketing Management ง่าย...เหมือนจับวาง !!!
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง บริษัท ไอ เอ็ม บุ๊คส์ จำกัด
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ ไอ เอ็ม บุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง การบริหาร -- การตลาด
รหัสหนังสือ­ 02001718
เลข ISBN 9749498437
ปีที่นำเข้า 2006-11-19
จำนวนหน้า 464
รายละเอียด ในปัจจุบันมีทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งการประยุกต์และเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล การจัดการตลาดและการประเมินผลภาคการปฏิบัติงานเล่มนี้คือแนวทางหนึ่งที่ผู้เขียนได้ พยายามอธิบายกระบวนการวางแผนการตลาด กรณีศึกษาจากของจริงตั้งแต่ต้นจนจบ อ้างอิงหลักการของ Balanced Scorecard เชื่อมโยงกับการวางแผนงบประมาณ ตลอดจนการผลักดันให้แผนเกิดการดำเนินการจริงด้วยระบบการประเมินผลที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้ปฏิบัติ ทั้งนี้จากมุมมองและประสบการณ์ของผู้เขียนซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับธุรกิจ เป็นจำนวนมาก และมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกในการแก้ไข หากหน่วยงานสามารถเรียนรู้วิธีการที่อยู่บนพื้นฐานเดียวกันและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ด้วยตนเองจะเป็นการประหยัดงบประมาณ และเวลาได้มาก ประโยชน์ทั้งปวงก็จะพึงเกิดแก่บริษัท ห้างร้าน และประเทศ โดยผู้เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์ดังกล่าว และขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทำจนลุล่วง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.112.70