ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ศาสนาและปรัชญา -> พลิกทุกข์สู่สุขอย่างฉับพลันอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง อ. นิโรธ จิตวิสุทธิ์
สำนักพิมพ์ นกฮูก พับลิชชิ่ง
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ศาสนาและปรัชญา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02003041
เลข ISBN 9786167446271
ปีที่นำเข้า 2013-06-15
จำนวนหน้า 210
รายละเอียด ผลพวงแห่งความสนใจของชาวตะวันตก ที่มีต่อหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พุทธศาสนิกชนเรียกว่า พระพุทธองค์ ส่งผลให้พุทธศาสนิกชนในประเทศไทยสนใจ และแสวงหาหลักธรรมคำสั่งสอนในการดับทุกข์ ที่เรียกกันว่า ปริยัติธรรม อีกทั้งยังให้ความสนใจทางด้าน ปฏิบัติธรรม เพื่อนำมาเป็นมรรควิธี ในการก้าวพ้นทุกข์สู่สุขกันอย่างกว้างขวางหนังสือ พลิกทุกข์สู่สุขอย่างฉับพลัน นี้ ต้องการให้ท่านผู้อ่านเข้าถึงสิ่งที่เรียกว่า จิตที่ว่างเปล่า คือสภาวะของจิตที่พ้นจากความคิดปรุงแต่ง คือการปรุงแต่งเป็นตัวเป็นตน ซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทเรียกว่า โลกธรรม หรือ โลกียธรรม คือธรรมที่ว่าด้วยเรื่องราวทางโลกมนุษย์ในการนำพาชีวิตของตนให้พ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจ ตามหลักพุทธศาสนานั้น มิได้มีมรรควิธีที่ยุ่งยากซับซ้อนแต่ประการใด อีกทั้งไม่มีวิธีปฏิบัติใดๆ ที่นอกเหนือไปจากการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวัน ทุกคนล้วนมี พุทธภาวะ อยู่แต่เดิมแล้ว จึงไม่ต้องแสวงหาพุทธะจากที่ไหนหรือจากใครอีก เพียงแต่อาศัยการชี้ตรงไปยังที่จิต หรือชี้ตรงไปที่ความคิดปรุงแต่ง เนื่องเพราะเห็นว่าความสุข ความทุกข์ ล้วนเกิดจากความคิดปรุงแต่ง ที่ฝ่ายเถรวาทเรียกว่า จิตสังขาร เนื้อหาในหนังสือนี้นี้เป็นการบอกเล่าอย่างย่นย่อ ถึงหลักธรรมคำสอนและแนวทางปฏิบัติ เพื่อจะกระตุกต่อมความคิดของท่านกลายเป็น ความคิดที่ไร้ความคิด หรือ ความคิดที่ไร้ความคิดปรุงแต่ง ซึ่งตรงกับฝ่ายเถรวาทที่กล่าวว่า คือภาวะที่จิตว่างเปล่า ปราศจากการปรุงแต่งเป็นตัวตนคนและสัตว์ ซึ่งเรียกจิตที่มีภาวะเช่นนี้ว่าเป็นภาวะแห่ง นิพพานนั่นเอง
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.238.250.73