ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้แต่ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000535
เลข ISBN 9786163164483
ปีที่นำเข้า 2021-08-03
จำนวนหน้า 244
รายละเอียด การจัดทำหนังสือ พฤกษศาสตร์พื้นบ้าน ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการรวบรวม ความรู้ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้รวบรวมมาตลอดชีวิตการทำงานในฐานะอาจารย์ผู้สอนวิชาพฤกษศาสตร์ ในชั้นเรียนระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งในระหว่างการสอนในชั้นเรียนนั้น ได้มีการออกภาคสนามเพื่อสำรวจพรรณพฤกษชาติในพื้นที่ทั้งใกล้และไกลจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้แก่ พื้นที่ในแถบภาคเหนือตอนบน และเนื่องจากในพื้นที่ภาคเหนือหลายๆ แห่ง เป็นที่อยู่อาศัยของ กล่มุ ชาติพันธุ์เผ่าต่างๆ ที่ได้อพยพมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอย่เู ป็นจำนวนมาก อันแสดงถึงจุดเด่นของพื้นที่ ในภาคเหนือของประเทศไทย ในวาระต่างๆ ที่ได้สำรวจและท่องเที่ยวพื้นที่อื่นๆ นอกจากภาคเหนือ ผู้เขียนยังได้จดจำและบันทึกภูมิความรู้ต่างๆ ที่สื่อถึงภูมิปัญญาทางพฤกษศาสตร์พื้นบ้านโดยแท้ และประสบการณ์ต่างๆ เหล่านี้ คือที่มาของหนังสือเล่มนี้
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30