ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์กับสิ่งแวดล้อมโลกผู้แต่ง สำนักความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักพิมพ์ ไม่ปรากฏสำนักพิมพ์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000532
เลข ISBN 9786163161543
ปีที่นำเข้า 2021-08-03
จำนวนหน้า 258
รายละเอียด ในการนี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจึงได้จัดพิมพ์หนังสือ เฉลิมพระเกียรติฯ ซึ่งเป็นเอกสารเชิงประวัติศาสตร์ที่ใช้อ้างอิงทางวิชาการได้ ทั้งยังเป็นการเผยแพร่ พระราชกรณียกิจของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี ในด้านสิ่งแวดล้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐภาคเอกชน และประชาสังคม ได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และให้ยึดถือเป็นแบบอย่าง ในการพัฒนาแบบบูรณาการอย่างยั่งยืนต่อไป
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30