ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> สัณฐานวิทยาของเมล็ดวัชพืชในประเทศไทยอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร สุวรรณกุล ศาสตราจารย์ ดร. รังสิต สุวรรณเขตนิคม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001695
เลข ISBN 9745539724
ปีที่นำเข้า 2008-05-14
จำนวนหน้า 160
รายละเอียด เมล็ดวัชพืชเป็นส่วนสำคัญของต้นวัชพืช เพราะทำหน้าที่เป็นส่วนขยายพันธุ์ หากเรารู้จักลักษณะและสัณฐานวิทยาของวัชพืชแล้วจะสามารถช่วยลดการระบาด และแพร่กระจายโดยการปนเปื้อนไปกับเมล็ดพันธุ์ของพืชปลูก วัสดุปลูก และอุปกรณ์ทางการเกษตรได้ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นคู่มือในการสำรวจชนิดและจำนวนเมล็ดของวัชพืชที่อยู่ในดินในฤดูปลูก เพื่อคาดคะเนถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นและสามารถเลือกวิธีจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.28.132.102