ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์ -> หลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยืมหนังสือ
ผู้แต่ง จุฑาทิพ คล้ายทับทิม
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ สังคมศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007686
เลข ISBN 9786165560276
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 228
รายละเอียด ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (International Relations : IR) เป็นวิชาที่น่าสนใจและชวนศึกษา เนื่องจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างประเทศต่างๆ มีหลากหลายมิติ หลากหลายระดับ และมีขอบเขตที่กว้างขวาง นอกจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยังเป็นเรื่องใกล้ตัว และเป็นส่วนหนึ่งของการดำรงชีวิตประจำวันที่สามารถส่งผลกระทบต่อมนุษย์ทั้ง ด้านบวกและด้านลบ เนื้อหาสาระของหนังสือเล่มนี้มี 8 บท ประกอบด้วยแนวคิดพื้นฐานว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทฤษฎีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อำนาจและผลประโยชน์แห่งชาติ เครื่องมือในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศหลังสงครามโลกครั้งที่ 2-ปัจจุบัน องค์การระหว่างประเทศในปัจจุบัน และบทบาทของตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ เนื้อหาที่นำเสนอในหนังสือเล่มนี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของหลักความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มีขอบเขตกว้างขวาง และซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายให้ครอบคลุมได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตามผู้เขียนได้พยายามนำเสนอเนื้อหาอย่างง่าย เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจมากขึ้นและรู้จักนำความรู้เกี่ยวกับหลักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ อธิบายเหตุการณ์ปัจจุบัน อันจะเกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.95.36