ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 เล่ม 1อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง โกศล โอฬารไพโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001307
เลข ISBN 9748326853
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 344
รายละเอียด เป็นหนังสืออ่านประกอบเพื่อเป็นพื้นฐานของ การวิเคราะห์วงจรข่ายเพื่อความเข้าใจพฤติกรรมขององค์ประกอบของวงจรชนิดต่างๆ ที่ส่งผลตอบสนองวงจร โดยเนื้อหากล่าวถึง องค์ประกอบที่สะสมพลังงาน วงจรอันดับหนึ่ง และวงจรอันดับสองที่ไม่มีแหล่งจ่ายพลังงาน วงจรอันดับหนึ่งและอันดับสองที่มีแหล่งจ่ายพลังงาน พร้อมแบบฝึกหัดให้ฝึกคำนวณ ตรงตามหลักสูตรของคณะ  ครุศาสตร์ อุตสาหกรรมและคณะวิศว- กรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.129.52