ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> การดำรงชาติไทย (2000-1303)ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002521
เลข ISBN 9786162114359
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 255
รายละเอียด วิชาการดำรงชาติไทย ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หมวดวิชาสามัญกลุ่มวิชาสังคมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ ความสำคัญส่วนที เป็ นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนทีเป็นทักษะประสบการณ์ ความรู้เบืองต้นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ความเป็นมาของชนชาติไทย ลักษณะการเมืองการปกครองสมัยสุโขทัย สมัยธนบุรีและรัตนโกสินทร์ ลักษณะเศรษฐกิจไทยสมัยสุโขทัยสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.214.184.223