ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต (2001-0003) อาจารย์วรรรณา ตันเทียวยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วรรณา ตันเทียว
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002540
เลข ISBN 9786162114175
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 224
รายละเอียด วิชาการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็น ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารงานคุณภาพ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ISO 9000 ระเบียบวิธีพีดีซีเอ (PDCA Methodology) การจัดกิจกรรมกลุ่มคุณภาพ หลักการบริหารงานคุณภาพและการดำเนินกิจกรรม การจัดระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9000 : 2000 เอกสารในระบบคุณภาพ หลักการเพิ่มผลผลิต การเพิ่มผลผลิตในองค์กร
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

100.26.196.222