ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 เล่ม 2
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง โกศล โอฬารไพโรจน์
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ส.ส.ท.
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001316
เลข ISBN 9748329232
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 551
รายละเอียด เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงการวิเคราะห์และการหาผลตอบสนองของวงจรไฟฟ้าที่มีความซับซ้อน  ด้วยวิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์ การสร้างแบบจำลองวงจร หรือการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์   กล่าวถึง ออปแอมป์ การเขียนแบบจำลองของออปแอมป์และการนำเอาออปแอมป์มาต่อรวมกันเป็นแอนะล็อกคอมพิวเตอร์เพื่อหาผลตอบสนองของวงจร หรือคำตอบของสมการอนุพันธ์  อีกทั้งยังกล่าวถึงความเหนี่ยวนำร่วมและหม้อแปลงอุดมคติ หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับประกอบการเรียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และคณะวิศวกรรมศาสตร์  และผู้ที่สนใจทั่วไปใช้เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้...
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72