ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การเกษตรและชีววิทยา -> ถั่วเหลือง พืชทองของไทย
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง รองศาสตราจารย์ ดร. อภิพรรณ พุกภักดี
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การเกษตรและชีววิทยา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001778
เลข ISBN 9745372552
ปีที่นำเข้า 2010-06-17
จำนวนหน้า 274
รายละเอียด “ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย” เป็นหนังสือที่รวบรวมเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการของถั่วเหลืองอย่างครบถ้วน ทั้งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและต่างประเทศ หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงความสำคัญของพืชชนิดนี้ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและของโลก พื้นที่ปลูกในทุกภาคของโลก รวมทั้งในประเทศไทย ความสำคัญของถั่วเหลืองต่อโภชนาการของมนุษย์ ตลอดจนการพัฒนาการของงานวิจัยถั่วเหลืองในประเทศไทย เนื้อหาทางวิชาการในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยอนุกรมวิธาน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์และการเจริญเติบโต สรีรวิทยาของถั่วเหลืองในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนพันธุศาสตร์และการปรับปรุงพันธุ์ถั่วเหลือง ในแง่ของความรู้เพื่อสามารถนำไปปฏิบัติ “ถั่วเหลือง : พืชทองของไทย” ได้รวมการเขตกรรมของถั่วเหลืองอย่างละเอียด เช่น ระบบการปลูกพืช การเตรียมดินและการปลูก เครื่องจักรกลที่ใช้ในการปลูกและเก็บเกี่ยว ความสำคัญของธาตุอาหารและน้ำ วัชพืชและศัตรูพืชต่าง ๆ ตลอดจนแนวทางในการถ่ายทอดเทคโนโลยีถั่วเหลืองสู่เกษตรกร และสรุปเนื้อหาด้วยแนวคิดของการพัฒนาถั่วเหลือง จี เอ็ม โอ หรือ ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ข้อคิดที่สมควรจะนำมาใคร่ครวญในการพัฒนาถั่วเหลืองในอนาคต
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.236.142.143