ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> โครงงานวิทยาศาสตร์อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อรุณี เมฆาธร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง โครงงานวิทยาศาสตร์
รหัสหนังสือ­ 02001197
เลข ISBN 9749166000
ปีที่นำเข้า 2008-01-21
จำนวนหน้า 121
รายละเอียด หนังสือโครงงานวิทยาศาสตร์ รหัส 3000 - 1428 ตามหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546 ของกรมอชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์มาใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30