ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง นายศิรวุฒิ ชินบุตร
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ เอ็ม-เอ็ดดูเคชั่น
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02001547
เลข ISBN 0000002001547
ปีที่นำเข้า 2005-10-12
จำนวนหน้า 201
รายละเอียด ประกอบด้วยเนื้อหาในหัวข้อ เลขยกกำลัง ลอการิทึม สถิติและการนำเสนอ การนำเสนอข้อมูลโดยการใช้ตารางแจกแจงความถี่ การวัดค่ากลางของข้อมูล การวัดตำแหน่งของข้อมูล การวัดการกระจายของข้อมูล ความน่าจะเป็น
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.192.44.30