ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร -> ตลาดความรู้ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


ผู้แต่ง นายแพทย์สรรพงษ์ ฤทธิรักษา
สำนักพิมพ์ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
ชนิดหนังสือ­ หนังสือเผยแพร่
หมวดหนังสือ­ กีฬา ท่องเที่ยว สุขภาพและอาหาร
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 01000414
เลข ISBN 9786161134532
ปีที่นำเข้า 2017-09-18
จำนวนหน้า 414
รายละเอียด ศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ ทางเลือก เป็นองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดกันมายาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นการใช้ ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากร มนุษย์ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพทั้งในสภาวะปกติ และสภาวะที่เจ็บป่วย ทั้งในด้าน การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาและฟื้นฟูสุขภาพควบคู่ไปกับการแพทย์ แผนปัจจุบัน ศาสตร์ดังกล่าวรวมถึงการใช้สมุนไพร ปัจจุบันได้เข้ามามีบทบาทในชีวิต ประจำวันเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการส่งเสรมิ ให้ประชาชนมคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถ นำศาสตร์ด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อดูแลสุขภาพตนเองไม่ให้เจ็บป่วย จึงเป็นสิ่งสำคัญเป็น ลำดับแรก
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208