ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> วิธีเขียนแผนการตลาด
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง วีรวุธ มาฆะศิรานนท์
สำนักพิมพ์ เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02006080
เลข ISBN 9789744142078
ปีที่นำเข้า 2016-09-02
จำนวนหน้า 179
รายละเอียด การดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนนับวันจะทำได้ยากขึ้น สินค้าและบริการที่จะขายได้จะต้องมีการดำเนินการทางการตลาดที่บูรณาการกันในทุกๆ ด้าน อีกทั้งหัวใจสำคัญของการอยู่รอดและเจริญเติบโตของธุรกิจจำเป็นต้องมีแผนการตลาดที่ได้จัดทำไว้อย่างเป็นระบบ ถูกต้องชัดเจน เหมาะกับสถานการณ์ และสามารถนำไปปฏิบัติได้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการได้ หนังสือ “วิธีเขียนแผนการตลาด” เล่มนี้ จะเป็นคู่มือสำคัญสำหรับการจัดทำแผนการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการอธิบายขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญและจำเป็น รวมถึงเครื่องมือและตัวแบบของการคิดวิเคราะห์ ตลอดจนหลักในการกำหนดกลยุทธ์ที่ถูกต้องตามทฤษฎีทางการตลาดที่สำคัญๆ พร้อมกับแบบฟอร์มสำเร็จรูป (template) ต่างๆ ที่จะช่วยให้ผู้อ่านสามารถจัดทำแผนการตลาดได้ง่ายขึ้นอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็ว และนำไปใช้งานจริงได้อย่างมีประสิทธิผล
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208