ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม -> อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้นอ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง สมพล สกุลหลง
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ เทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02007688
เลข ISBN 9786165562278
ปีที่นำเข้า 2018-08-23
จำนวนหน้า 341
รายละเอียด อุณหพลศาสตร์และกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น เป็นวิชาพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม โดยมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 อุณหพลศาสตร์ และส่วนที่ 2 กลศาสตร์ของไหล ส่วนที่ 1 เป็นเนื้อหาอุณหพลศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึงมโนทัศน์ทางอุณหพลศาสตร์ สารบริสุทธิ์ ความร้อนและงาน กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบปิด กฎข้อที่หนึ่งของอุณหพลศาสตร์กรณีระบบเปิด เครื่องยนต์ความร้อนและเครื่องทำความเย็น เอนโทรปีและกฎข้อที่สองของอุณหพลศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหากลศาสตร์ของไหล ซึ่งกล่าวถึงกลศาสตร์ของไหลเบื้องต้น สถิตยศาสตร์ของไหล จลนศาสตร์ของไหล การไหลภายใน และกำลังของไหล ในท้ายเนื้อหาของแต่ละเรื่องได้มีแบบฝึกหัดพร้อมคำตอบ เพื่อให้ผู้อ่านได้หาประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์ โดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีที่ได้ศึกษามาอีกด้วย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.239.11.178