ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> คณิตศาสตร์ -> สถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์อ่านหนังสือ  ยืมหนังสือ
ผู้แต่ง ผศ.วิชัย สุรเชิดเกียรติ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ คณิตศาสตร์
หัวเรื่อง
รหัสหนังสือ­ 02007986
เลข ISBN 9789743890208
ปีที่นำเข้า 2020-01-03
จำนวนหน้า 422
รายละเอียด หนังสือสถิติสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมวิชาสถิติสำหรับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ ที่สถานบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าประนครเหนือและในอีกหลายสถาบัน เนื้อหาประกอบด้วยความน่าจะเป็น ตัวแปรสุ่ม การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่าพารามิเตอร์ การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวน และการวิเคราะห์การถดถอย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

3.227.240.72