ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> การศึกษา -> ภาษาไทยเพื่ออาชีพ 1 (2000-1101) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง โสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ การศึกษา
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002504
เลข ISBN 9786162113932
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 247
รายละเอียด วิชาภาษาไทยเพื่ออาชีพ ๑ ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา กลุ่มวิชาภาษาไทย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งออกเป็น ๑๐ บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการกระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ หลักการใช้ภาษาไทย การพูด การเขียน การอ่าน การวิเคราะห์ วิจารณ์สาร และประเมินค่า จากสารต่าง ๆ ในงานอาชีพ การศึกษาวรรณกรรมและวรรณคดีไทย
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.212.99.208