ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> วิทยาศาสตร์ -> วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (2000-1401) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง อัญชลี เลาหเลิศชัย
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ วิทยาศาสตร์
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002523
เลข ISBN 9786162114083
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 308
รายละเอียด วิชาวิทยาศาสตร์พื้น ฐาน ใช้ได้กับทุกประเภทวิชา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ และกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 9 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งใหค้ วามสำคัญส่วนที่เป็นความรู้ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ พืชและสัตว์ ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สมบัติของสาร อะตอม เคมี พลังงาน
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.218.145