ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการธุรกิจเบื้องต้น (2001-0002) (ฉบับปรับปรุง)อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท| สุนีย์ เลิศแสวงกิจ
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002539
เลข ISBN 9786162114106
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 304
รายละเอียด วิชาการจัดการธุรกิจเบื้องต้น ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ กระทรวง ศึกษาธิการ วิชาชีพพื้นฐาน ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 8 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็นความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้เบื้องต้นในการประกอบธุรกิจ ประเภทและความสำคัญของผู้ประกอบการ เอกสารธุรกิจ ความรู้ทางการบัญชีและการจัดทำบัญชี เทคนิคการขาย การเขียนแผนธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการขาย การประกอบธุรกิจขนาดย่อม
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.218.145