ภาษาไทย | English

หมวดหนังสือ -> ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ -> การจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (2001-0004)
คะแนนหนังสือ :
คะแนนเฉลี่ย : 0.00


อ่านหนังสือ 
ผู้แต่ง ดำรงศักดิ์ ชัยสนิท| ก่อเกียรติ วิริยะกิจพัฒนา
สำนักพิมพ์ สำนักพิมพ์ วังอักษร
ชนิดหนังสือ­ หนังสือลิขสิทธิ์สำนักพิมพ์
หมวดหนังสือ­ ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
หัวเรื่อง -
รหัสหนังสือ­ 02002542
เลข ISBN 9786162113901
ปีที่นำเข้า 2013-06-17
จำนวนหน้า 195
รายละเอียด วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ใช้ได้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทุกประเภทวิชา สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) กระทรวงศึกษาธิการ ผู้เขียนได้บริหารสาระการเรียนรู้แบ่งเป็น 10 บทเรียน ในแต่ละบทเรียนมุ่งให้ความสาคัญส่วนที่เป็น ความรู้ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และส่วนที่เป็นทักษะประสบการณ์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปกับการจัดการสิ่งแวดล้อม บทบาทและความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และแหล่งกำเนิดมลพิษ ผลกระทบที่เกิดจากมลพิษและการแก้ไขมลพิษ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000
 

คะแนนหนังสือ :
  ให้คะแนน
แสดงความเห็น
หัวข้อ
รายละเอียด
 
 
 
     แสดงความเห็น

44.222.218.145