ภาษาไทย | English


หมวดหนังสือ -> สังคมศาสตร์
รายการหนังสือ : 42 รายการ

 1 2 > 
ที่สุดในอาเซียน ที่สุดในโลก (ชุดประชาคมอาเซียน) ฉบับการ์ตูน
กวิตา ถนอมงาม
สำนักพิมพ์ สกายบุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
ความรู้รอบตัวอาเซียน
กานธนิกา ชุณหะวัต
สำนักพิมพ์ ภาวิดา บุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 1
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
สังคมศาสตร์
 
นิทานสีขาว ชุดนิทานพัฒนาชีวิต เล่ม 2
ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา
สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
สังคมศาสตร์
 
โรงเรียนทำเอง
วิศิษฐ์ วังวิญญู
สำนักพิมพ์ Freemind Publishing
สังคมศาสตร์
 
อาเซียน 360 องศา
ฝ่ายวิชาการ
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
นโยบายสาธารณะ
รศ.ดร.มยุรี อนุมานราชธน
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
สังคมวิทยาชนบท : แนวคิดทางทฤษฎี
รศ.ดร.สมศักดิ์ ศรีสันติสุข
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
รศ.ดร.วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
เอ็กซเปอร์เน็ทบุ๊คส์
สังคมศาสตร์
 
อาเซียน ไม่รู้...ไม่ได้
Mr. ASEAN
บริษัทอินส์พัล
สังคมศาสตร์
 
จากสายน้ำสู่นคร
ประกาศิต คนไว
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอนย่านเก่า เล่ากรุง
ชลธร วงศ์รัศมี
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
กรุงเทพฯ น่ารู้ ตอนลำคลอง
มณฑล ประภากรเกียรติ
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
วิถีไทยในเงาอาเซียน
ปิยมิตร ปัญญา
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
มันยากที่จะเป็นมลายู
ศรยุทธ เอี่ยมเอี้อยุทธ
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
ดื่มไดอะล็อก
ใบพัด นบน้อม
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
เทศกาลจีน และการเซ่นไหว้
ถาวร สิกขโกศล
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
แต้จิ๋ว : จีนกลุ่มน้อยที่ยิ่งใหญ่
ถาวร สิกขโกศล
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
แผ่นดินจินตนาการ
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
(ต่าง) คิดในคอก (ตน) :ว่าด้วยวัฒนธรรมและวิธีคิด
นิธิ เอียวศรีวงศ์
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
หาไหนไม่มีเหมือน
กาญจนี คำบัญรัตน์
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
ผัวเดียว เมีย...เดียว อาณานิคมครอบครัวในสยาม
สุรเชษ์ฐ สุขลาภกิจ
สำนักพิมพ์ มติชน
สังคมศาสตร์
 
 1 2 > 
3.230.154.90