ภาษาไทย | English

ข้อกําหนดและเงื่อนไขสำหรับการสมัครสมาชิก

 

ผู้สมัครสมาชิก (ผู้สมัคร) ตกลงยินยอมผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ของสำนักหอสมุดแห่งชาติ (ผู้ให้บริการ) ดังต่อไปนี้


1. การสมัครสมาชิกของผู้ให้บริการ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. ผู้สมัครจะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้สมัคร หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้สมัครไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการจะระงับการใช้งานของผู้สมัครโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เมื่อผู้สมัครทำการสมัครสมาชิกแล้ว ระบบของผู้ให้บริการจะทำการส่งรหัสยืนยันสมาชิก (Activate Code) ไปยัง e-mail ที่ผู้สมัครได้ระบุไว้ ให้ผู้สมัครทำการยืนยันความเป็นสมาชิก (Activate) ผู้สมัครจึงจะสามารถใช้ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบ (Log in) มิฉะนั้นบัญชีของผู้สมัครจะถูกยกเลิกโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

4. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างสมัครสมาชิก เพื่อให้ได้ซึ่งสิทธิการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกําหนดไว้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียน หรือผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ของ ผู้ให้บริการทั้งหมดนั้น ผู้สมัครยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิของผู้ให้บริการ ซึ่งผู้สมัครต้องอนุญาตให้ผู้ให้บริการ ใช้ข้อมูลของผู้สมัครสมาชิกในงานที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการ

6. ผู้สมัครจะต้องรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานในระบบสมาชิกเป็นความลับ และหากมีผู้อื่นสามารถเข้าใช้จากทางชื่อของผู้สมัครได้ทางผู้ให้บริการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น

ข้าพเจ้าผู้สมัคร ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้วและยินยอมให้ ผู้ให้บริการตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และหรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก


44.192.94.177